จอมนาง แก้วเก้า

ISBN:

Published:

Hardcover


Description

จอมนาง  by  แก้วเก้า

จอมนาง by แก้วเก้า
| Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 8.59 Mb

สโรบลกำหีบดีบุกใบนันแนนเขา ราวกับนางพญาทีกำลังกำคทาประจำองคอยูดวยความเดดเดียว หนักแนน ความรูสึกทีฉายชัดอยูบนดวงหนานันเปนความรูสึกของคนทีคนพบแลววา ตนเองเกิดมาเพืออะไรและมีหนาทีใดตอมนุษยรวมโลกรวมแผนดิน...ไมมีอะไรทีจะนากลัวตอไปอีกแลวบัดนีหลอนมิใชทัMoreสโรบลกำหีบดีบุกใบนั้นแน่นเข้า ราวกับนางพญาที่กำลังกำคทาประจำองค์อยู่ด้วยความเด็ดเดี่ยว หนักแน่น ความรู้สึกที่ฉายชัดอยู่บนดวงหน้านั้นเป็นความรู้สึกของคนที่ค้นพบแล้วว่า ตนเองเกิดมาเพื่ออะไรและมีหน้าที่ใดต่อมนุษย์ร่วมโลกร่วมแผ่นดิน...ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวต่อไปอีกแล้วบัดนี้หล่อนมิใช่ทั้งหญิงสาวต่างชาติมิใช่ทั้งเจ้าหญิงผู้นิราศจากดินแดนหากแต่เป็นเทวีหงสาอย่างบริบูรณ์เทวีหงสา...คือผู้ที่ผสานชีวิตเข้ากับดินทุกก้อน น้ำทุกหยด ชีวิตทุกชีวิตในหงสาลมหายใจของเทวีหงสาคือลมหายใจของประชาชนสุขและทุกข์ของชีวิตในแผ่นดินนี้Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "จอมนาง":


habitat.edu.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us